Integritetspolicy

Sekretesspolicy BrightAnalytics

Registreringen och användningen av applikationen BrightAnalytics innebär insamling och behandling av personuppgifter. Begreppet personuppgifter består av uppgifter som gör att vi kan identifiera en fysisk person, antingen direkt eller indirekt och oavsett om detta görs.

Den tillämpliga integritetslagstiftningen, och i synnerhet den belgiska lagen av den 8 december 1992 om skydd av privatlivet (Privacy Act), beaktar strikta villkor för insamling och behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy utgör en implementering av informationsskyldigheterna i artikel 9 Privacy Act.

Vi antar att varje licenstagare är medveten om och uttryckligen accepterar tillämpningen av denna integritetspolicy vid sin användning av applikationen och våra tjänster.

Vår integritetspolicy kan bli föremål för framtida justeringar och ändringar, vilket kommer att klargöras via integritetspolicyn. Det är upp till Licenstagaren att ta hänsyn till detta dokument. Varje väsentlig förändring kommer alltid att kommuniceras tydligt.

1 Vem är ansvarig för databehandlingen?

Integritetslagen gör en skillnad mellan en ”uppgiftsansvarig” och en ”databehandlare”. Distinktionen är ganska viktig för att undvika viss oklarhet om ansvar.

1.1 Den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige är varje fysisk person och/eller juridisk person som bestämmer ändamålen och medlen (juridiska och tekniska) för behandlingen av personuppgifter. Denna beslutsamhet kan göras ensam eller tillsammans med andra. Vi fastställer två personuppgiftsansvariga:

BRIGHTANALYTICS BV (kallad ”BRIGHTANALYTICS”)
Bruggesteenweg 311A / 2.2
8830 HOOGLEDE
Belgien
Företagsnummer BTW BE-0555.899.773.
Tel.: +32 (0)51 43 74 70
E-post: hello@brightanalytics.eu

BRIGHTANALYTICS bär endast ett ansvar som personuppgiftsansvarig med avseende på de personuppgifter som diskuteras i artikel 2 i integritetspolicyn.

LICENSHAVAREN: Licenstagaren är kvalificerad som personuppgiftsansvarig i enlighet med integritetslagen eftersom han (indirekt) behandlar personuppgifter från sina kunder och tredje parter med hjälp av vår applikation. Licenstagaren bestämmer vilka uppgifter som kommer att behandlas via vår applikation och dessa uppgifter kan inkludera tredje parts personuppgifter. Licenstagaren är följaktligen ansvarig för laglig behandling av personuppgifterna.

Samexistensen av flera personuppgiftsansvariga hindrar inte att endast en personuppgiftsansvarig endast ansvarar för en ansvarig brist. I detta fall är den ansvariga personuppgiftsansvarige skyldig att hålla den eller de andra personuppgiftsansvariga skadeslösa mot alla anspråk från tredje part som kan ställas på grund av brott mot lagen om skydd av personuppgifter och/eller annan lagstiftning som rör behandlingen av personuppgifter som inte är hänförliga till denna personuppgiftsansvarige.

1.2 Databehandlaren.

Databehandlaren är en fysisk person eller juridiska personer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. De personer som under direkt bemyndigande av den person som ansvarar för behandlingen har behörighet att behandla uppgifterna faller inte inom denna kategori.

Den personuppgiftsansvarige har noggrant valt ut dessa databehandlare. De utvalda processorerna erbjuder framför allt alla adekvata garantier med avseende på tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för behandlingen av dina personuppgifter. De uppfyller också alla andra krav i artikel 16, §1 Privacy Act.

Den registeransvarige ansvarar inte för förlust eller korruption av personuppgifter, identitetsstöld, datastöld, virus eller trojaner, SQL-injektioner eller andra attacker på datorsystem eller online molnportaler. Bearbetarna har skaffat sig professionell expertis inom sitt område och beslutar därför på ett självständigt sätt över den mest tekniskt lämpliga applikationen för att behandla uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige förväntas inte ha samma sakkunskap och specialitet.

BRIGHTANALYTICS är endast utsedd som databehandlare för databehandlingen under ansvar av Licenstagaren som personuppgiftsansvarig via vår applikation.

2 För vilka ändamål behandlar vi uppgifterna?

behandlar dina personuppgifter för ett övergripande mål: vi vill erbjuda slutanvändaren en säker, effektiv och personlig användarupplevelse av vår applikation och dess relaterade tjänster. Insamlingen av personuppgifter ska vara mer omfattande eftersom slutanvändaren aktivt använder applikationen och sin användning av vissa tjänster.

BRIGHTANALYTICS kommer endast att behandla dina personuppgifter för följande (interna) ändamål:

Ge användaren tillgång till sitt användarkonto.
Tillhandahålla och förbättra våra personliga och allmänna tjänster; såsom tillhandahållande av information, nyhetsbrev och erbjudanden som är användbara eller nödvändiga för slutanvändaren; tillhandahållande av stöd och anskaffning och bearbetning av användarrecensioner.
Upptäckt och skydd mot bedrägerier, fel och kriminellt beteende
Personuppgifterna behandlas för internt bruk inom BRIGHTANALYTICS. Uppgifterna används inte för extern analys utan anonymisering. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller lämnas ut till tredje part, såvida inte;

Ett uttryckligt samtycke från den registrerade erhålls;
Överlåtelsen är nödvändig för genomförandet av avtalet. Detta kommer att vara fallet med anställda, anställda, agenter, underleverantörer, leverantörer, etc.;
Överföringen är nödvändig för att slutföra eller fullgöra Licenstagarens intressen mellan den registeransvarige och en tredje part som slutits eller kommer att slutföras. Till exempel i samband med bedrägerier;
BRIGHTANALYTICS samlar in personuppgifterna via:

2.1 Via användarregistreringen.

Användningen av applikationen kräver registrering av ett unikt användarkonto. BRIGHTANALYTICS kommer att samla in all data som behövs för de personliga tjänsterna såsom kön, ålder, professionella jobb och aktiviteter, demografi som en del viktig kontaktinformation såsom adress, e-postadress, telefon- och faxnummer, befattning (om nödvändigt) vid registrering.

BRIGHTANALYTICS samlar inte i något fall in känsliga personuppgifter om slutanvändaren, såsom information om din ras, politiska åsikter, hälsa, religiösa och andra övertygelser, sexuell läggning och liknande.

2.2 Via olika tekniska medel.

Vi samlar dessutom in och behandlar personuppgifter för att garantera slutanvändaren en korrekt teknisk drift av applikationen. Applikationen använder olika metoder för att optimera användarupplevelsen och för att upptäcka eventuella (tekniska) fel;

  • Småkakor
    Denna information gör att vi kan känna igen slutanvändaren och därmed effektivt använda applikationsfunktionerna. För ytterligare förtydligande om våra cookies hänvisar vi dig till vår Cookie Policy ;
  • Logginformation;
    Denna information låter oss känna igen IP-adressen och olika kommunikationsdata;
  • Information med avseende på använd hårdvara, mjukvara och nätverk;
  • Lokal lagringsinformation.

Applikationen samlar också in anonym data; dessa är tekniska data som endast används för interna ändamål för att analysera slutanvändarens navigering i applikationen. Sådana uppgifter faller utanför tillämpningsområdet för integritetspolicyn eftersom detta inte tillåter identifiering av en fysisk person.

2.3 Behandlar vi personuppgifter utanför EU?

BRIGHTANALYTICS är ett belgiskt företag. Det är dock möjligt att personuppgifter behandlas eller överförs till länder utanför EU. Enligt artikel 21 i integritetslagen får personuppgifter endast överföras till länder som säkerställer samma adekvata skyddsnivå, och där samma eller liknande bestämmelser följs med integritetslagen. Detta inkluderar en granskning från fall till fall av kriterier som land, varaktighet för överföring och lagring, typ av data och mål.

BRIGHTANALYTICS garanterar att ingen dataöverföring till tredjeländer kommer att fortsätta utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyddskraven för den belgiska integriteten. Denna överföring kommer endast att ske på grundval av en av de grunder som anges i artikel 2.

3 Lagrar vi någon platsdata?

Den analytiska informationen i vår applikation visar verkligen platsdata. BRIGHTANALYTICS kan bestämma och visa en (förmodad) plats på en karta, baserat på denna information. Dessa indikationer (baserade på en IP-adress) är dock allt annat än exakta och långt ifrån tillräckliga för att identifiera din exakta plats.

BRIGHTANALYTICS använder inte denna platsdata för att identifiera användare, utan endast för att säkerställa en smidig teknisk drift av vår applikation.

4 Mina rättigheter som registrerad?

4.1 Garantin för en legitim och tillförlitlig behandling av personuppgifterna

Varje registrerad kan vara säker på att hans personuppgifter kommer att behandlas på ett rättvist och lagligt sätt. Detta innebär att uppgifterna endast kommer att behandlas för ovanstående uttryckliga och legitima ändamål. BRIGHTANALYTICS säkerställer också att personuppgifterna alltid är adekvata, relevanta och inte överdrivna i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt. Däremot sparar vi dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller när dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna erbjuda dig en tjänst.

BRIGHTANALYTICS har vidtagit alla adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som garanterar den registrerade en säker behandling av personuppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder står i proportion till uppgifternas natur och de potentiella riskerna.

BRIGHTANALYTICS har reducerat riskerna för oavsiktlig eller obehörig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring av, åtkomst till och all annan obehörig behandling till ett minimum. Det betyder inte att all risk är utesluten. BRIGHTANALYTICS kommer omedelbart att vidta alla möjliga åtgärder för att begränsa skada eller stöld till ett minimum i händelse av ett säkerhetsintrång.

4.2 Rätt att invända

Varje registrerad kan motsätta sig behandlingen av hans personuppgifter. Denna rätt att invända föreligger endast om det finns tillräckliga legitima och vägande skäl som hänför sig till hans särskilda situation. Undantagen i integritetslagen är även tillämpliga på denna invändningsrätt.

Den registrerade kan när som helst, kostnadsfritt och utan vidare, motsätta sig den föreslagna behandlingen av dina personuppgifter om dessa uppgifter har erhållits för direktmarknadsföring.

Den registrerade har också rätt att få borttagning och/eller förbud mot användning av alla dina personuppgifter som har inhämtats och som är ofullständiga eller irrelevanta, sett från synen på syftet med behandlingen. Detta är också tillämpligt på alla personuppgifter som det är förbjudet att registrera, avslöja och behålla eller för personuppgifter som bevaras efter utgången av den tillåtna perioden. Denna rättighet kan användas när som helst, kostnadsfritt och utan ytterligare motivering.

Den registrerade ska utöva denna rätt genom en undertecknad, skriftlig begäran till BRIGHTANALYTICS, per post eller e-post till hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS vidtar lämpliga åtgärder efter en begäran inom 15 dagar.

4.3 Rätt till tillgång

Varje registrerad som bevisar sin identitet har rätt till tillgång till all information om behandlingen av hans personuppgifter av BRIGHTANALYTICS, enligt definitionen i integritetslagen. Detta inkluderar information om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av information som behandlas och relaterar de kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas till. Denna integritetspolicy är en första indikation.

Den registrerade ska utöva denna rätt genom en undertecknad, skriftlig begäran till BRIGHTANALYTICS, per post eller e-post till hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS vidtar lämpliga åtgärder efter en begäran inom 15 dagar.

4.4 Rätt till rättelse

BRIGHTANALYTICS lägger stor vikt vid en korrekt datainsamling. Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter kan därför alltid förbättras eller till och med raderas.

För det är omöjligt för oss att kontinuerligt vara medvetna om eventuella misstag, ofullständighet eller falskhet i dina personuppgifter, det är upp till dig som användare att rapportera felaktigheter eller utelämnanden och att utföra nödvändiga justeringar angående dina registreringsuppgifter.

Om dina personliga handlingar inte verkar tillräckligt, kontakta oss gärna med en undertecknad, skriftlig förfrågan riktad via hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS utför nödvändiga åtgärder inom 15 dagar genom att göra tillägg, korrigera eller radera personuppgifterna. Borttagningen är främst relaterad till synligheten, så det är möjligt att de raderade personuppgifterna förblir tillfälligt lagrade.