Allmänna villkor

Artikel 1. Definitioner

Allmänna villkor : dessa allmänna villkor.

BrightAnalytics : BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede, registrerad i Kruispuntbank van Ondernemingen med numret 0555.899.773. BrightAnalytics Nordics AB, med numret 559239-3218 och registrerat kontor i Valborgmässovägen 20B LGH1002, 126 37 Hägersten.

Demo : demoversion av plattformen som den (potentiella) kunden kan använda under en period av fjorton (14) kalenderdagar innan ett avtal ingås med BrightAnalytics.

Användare : alla användare av plattformen.

Immateriella rättigheter: alla (registrerade och oregistrerade) handelsnamn, varumärken, domännamn, upphovsrätter, logotyper, designrättigheter, databasrättigheter, affärshemligheter, patent, uppfinningar, verk, modeller, mönster, processer/metoder, teknologier, system, know-howrättigheter , käll- och källkoder, såväl som all design, programvara, dokument och allt annat material som utvecklats och/eller används vid förberedelse eller utförande av Plattformen och Uppdraget eller härrör från dessa, och alla andra industriella och immateriella rättigheter.

Uppdrag: beskrivning av tjänsterna och varorna, inklusive men inte begränsat till installationen av och åtkomsten till plattformen och en programvara som en tjänst (“SaaS”)-prenumeration och eventuella ytterligare moduler, som kunden önskar få och motsvarande pris , enligt beskrivning i offerten som kunden fått.

Klient : parten som placerar uppdraget hos BrightAnalytics.

Avtal : (i) Uppdraget som lagts av Kunden och godkänts av BrightAnalytics, och (ii) dessa allmänna villkor.

Parter : gemensam beteckning av klienten och BrightAnalytics, var och en för sig en part .

Plattform : BrightAnalytics digitala plattform som görs tillgänglig på BrightAnalytics servrar.

Artikel 2. Tillämplighet

2.1 BrightAnalytics förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor när som helst.

2.2 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal och användningen av demon.

2.3 Dessa allmänna villkor har meddelats i förväg till kunden, som har godkänt dem. Tillämpligheten av kundens allmänna villkor avvisas uttryckligen av BrightAnalytics; oavsett när de kommunicerades.

2.4 Om det finns en diskrepans eller oklarhet mellan innehållet i Uppdraget och de Allmänna Villkoren ska innehållet i Uppdraget ha företräde.

2.5 Om någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren eller avtalet skulle vara ogiltigt eller ogiltigt, ska endast den del av denna artikel som är ogiltigt eller ogiltig raderas. Den återstående delen av denna artikel och övriga artiklar ska fortsätta att gälla. Den ogiltiga eller ogiltiga delen ska ersättas av en bestämmelse med liknande ekonomisk verkan, såvida inte en sådan bestämmelses ogiltighet motverkar någon fördel för genomförandet av Uppdraget.

Artikel 3. Demo

Efter att ha registrerat sig för detta kan alla potentiella kunder få en demo efter en inledande intervju.

Artikel 4. Offerter – Uppdrag – Avtal

4.1 Alla erbjudanden som rör ett Uppdrag är icke bindande utan BrightAnalytics godkännande.

4.2 Ett Uppdrag accepteras och Avtalet träder i kraft (i) efter en skriftlig bekräftelse av BrightAnalytics av uppdraget undertecknat av kunden, eller (ii) i det ögonblick som BrightAnalytics börjar utföra uppdraget.

4.3 Avtalet innehåller det fullständiga avtalet mellan Parterna och ersätter all tidigare kommunikation i detta avseende och/eller ett muntligt eller skriftligt förslag före avtalets ingående.

4.4 Uppdraget får endast ändras efter skriftligt godkännande av Parterna.

Artikel 5. Kundens skyldigheter

5.1 Kunden ska säkerställa att all information, dokument, instruktioner och koder som efterfrågas och krävs av BrightAnalytics för att Uppdraget ska kunna utföras korrekt och i rätt tid ska göras tillgängliga för BrightAnalytics i tid och i den form och på det sätt som BrightAnalytics önskar.

5.2 BrightAnalytics ansvarar inte för eventuella förseningar och/eller extra kostnader orsakade av ofullständig och/eller försenad tillhandahållande av data, dokument, instruktioner och/eller koder av Kunden.

5.3 Beställaren måste samarbeta i god tro och bland annat ge personalen en lämplig kunskaps- och erfarenhetsnivå för att adekvat besvara BrightAnalytics frågor och för att på ett korrekt sätt leda projektet.

5.4 Kunden ska säkerställa att BrightAnalytics omedelbart informeras om fakta och omständigheter som kan vara relevanta för ett korrekt och snabbt genomförande av Uppdraget eller som kan äventyra ett sådant genomförande.

5.5 Kunden är ensam ansvarig för riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten av de data, dokument, instruktioner och koder som görs tillgängliga för BrightAnalytics, även om dessa kommer från tredje part.

5.6 Merkostnader till följd av Kundens överträdelser av denna Artikel 5, inklusive kostnader på grund av förseningar i genomförandet av Uppdraget, kommer att bäras helt av Kunden.

Artikel 6. Utförande av uppdraget

6.1 Alla aktiviteter som ska utföras av BrightAnalytics ska utföras efter bästa kunskap och förmåga, i enlighet med kraven på gott hantverk och med hjälp av aktuell teknik och know-how som står till dess förfogande. BrightAnalytics kommer bara att engagera sig i medlen, inte till resultatet.

6.2 BrightAnalytics förbehåller sig rätten att arbeta med sina utsedda eller med oberoende konsulter under genomförandet av Uppdraget, nedan gemensamt kallade “Anställda”.

6.3 BrightAnalytics ska bestämma hur och på vilket sätt Medarbetarna det beviljade Uppdraget ska utföras, men ska i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till de rimliga krav som Kunden har gjort kända.

6.4 BrightAnalytics kan i samråd med Kunden utföra tilläggsarbete och debitera Kunden detta.

6.5 Om Uppdragsgivaren önskar involvera tredje part i utförandet av Uppdraget kommer han att göra det endast efter samråd med och med föregående skriftligt medgivande från BrightAnalytics. BrightAnalytics förbehåller sig rätten att i så fall revidera planeringen och priset.

Artikel 7. Leveranstid

7.1 Alla leveranstider som anges av BrightAnalytics är endast vägledande och inte bindande. Leveransvillkor anges alltid i arbetsdagar.

7.2 BrightAnalytics ansvarar inte för underlåtenhet att hålla en leveranstid, inte heller för några (direkta eller indirekta) kostnader, skador eller förluster till följd därav. Förseningar i leverans och eventuella ytterligare kostnader som följer av detta tillåter inte Kunden att säga upp Uppdraget, vägra leverans eller avbryta betalningen av underliggande fakturor.

Artikel 8. Ändringar i uppdraget

8.1 I det fall Kunden önskar göra en ändring av Uppdraget under Avtalets genomförande ska detta skriftligen anmälas till BrightAnalytics. BrightAnalytics förbehåller sig rätten att i detta fall justera utförandeplaneringen och priset.

8.2 Vid mottagande av Kundens förfrågningar eller nya behov kommer BrightAnalytics att analysera dem och, om det visar sig, enligt BrightAnalytics förståelse, att de kräver en ändring av Uppdraget, kommer BrightAnalytics inom rimlig tid att lämna ett erbjudande om ändrat Uppdrag med angivande av ändringarna , inklusive men inte begränsat till exekveringsschemat och priser.

8.3 Uppdragsgivaren ska anses ha godkänt detta ändrade Uppdrag efter utgången av tre (3) arbetsdagar efter det att offerten lämnats, vilket medför att Uppdraget – i dess ändrade lydelse – ska fortsätta att utföras under de ändrade villkoren, bl.a. planering och priser.

8.4 BrightAnalytics förblir också fritt, efter att ha analyserat de begärda ändringarna, för att indikera att de inte kan utföras; Parterna kommer då att fortsätta att utföra Uppdraget som ursprungligen avtalats och vid behov förhandla om att få de begärda ändringarna verkställda inom ramen för ett annat Uppdrag.

Artikel 9. Priser – Fakturering – Betalningsvillkor

9.1 Det pris som Kunden ska betala till BrightAnalytics framgår av Uppdraget och eventuella ytterligare offerter vid ändringar av Uppdraget enligt artikel 8. Alla angivna priser är exklusive moms och eventuella andra skatter som gäller vid betalningstillfället och som Kunden måste betala.

9.2 BrightAnalytics förbehåller sig rätten att ta ut ytterligare kostnader per Användare utöver det antal användare som ursprungligen angavs i Uppdraget.

9.3 BrightAnalytics förbehåller sig rätten att höja priset under Uppdragets löptid, efter det första året och efter varje år efter Uppdragets ikraftträdandedatum. En sådan höjning ska inte överstiga resultatet av följande formel: P=P0 (0,8 S/S0 +0,2) P= ny kostnad P0= aktuell kostnad S0= referens timpris som fastställts av Agoria på ikraftträdandet av uppdraget S= referens timpris som fastställs av Agoria varje årsdag efter ikraftträdandet.

9.4 BrightAnalytics förbehåller sig rätten att ta ut en reseersättning på 0,40 EUR/km.

9.5 Om inte annat avtalats, samtycker Kunden uttryckligen till elektronisk fakturering av BrightAnalytics.

9.6 Fakturor betalas kontant till det kontonummer som anges på fakturan. Betalning av en faktura kan inte avbrytas på grund av försening i utförandet av Uppdraget, en påstått felaktig eller ofullständig leverans eller av någon annan anledning.

9.7 Om fakturan inte har betalats på förfallodagen, ska det förfallna beloppet höjas, ipso jure och utan förfallodag, senast (i) ränta på 1 % per månad från förfallodagen tills full betalning av fakturabeloppet, och (ii) vite om 10 % av fakturabeloppet, med ett minimum av 125 EUR, utan att det påverkar BrightAnalytics rätt att kräva den faktiska skadan.

9.8 Om en faktura förblir obetald på förfallodagen, kommer alla utestående och framtida belopp att förfalla omedelbart och betalas. I detta fall förbehåller sig BrightAnalytics rätten att återkalla eventuella tidigare beviljade rabatter och att avbryta sina tjänster och arbete tills alla förfallna skulder har lösts, detta utan föregående meddelande till Kunden.

9.9 Kunden ska ersätta BrightAnalytics för alla kostnader som uppstår för att samla in obetalda och förfallna fakturor, inklusive men inte begränsat till juridiska och advokatarvoden.

9.10 Royalties, licenser, DNS-registreringsavgifter och alla köp som görs i samband med Uppdraget, med ett individuellt försäljningsvärde understigande 250 EUR, kommer att faktureras till Kunden.

9.11 Alla protester mot en faktura måste anmälas till BrightAnalytics med rekommenderat brev inom åtta (8) arbetsdagar från fakturadatum. I avsaknad av protest i rätt tid anses fakturan, de utförda tjänsterna och de varor som fakturan avser ha accepterats i sin helhet.

Artikel 10. Varaktighet – Avtalets slut

10.1 Om inte annat överenskommits gäller Avtalet på obestämd tid. Parter kan när som helst säga upp Avtalet genom rekommenderat brev, med iakttagande av en uppsägningstid om två (2) månader, som börjar tre (3) arbetsdagar efter det att det rekommenderade brevet har skickats.

10.2 I händelse av att Kunden säger upp Avtalet på obestämd tid i enlighet med punkt 10.1 innan Uppdraget har fullföljts, har BrightAnalytics rätt att: i) Full betalning från Kunden av det överenskomna priset för installationen av Plattformen, om det ännu inte är fullt betalt vid den tidpunkten; och ii) Betalning från Kunden av två (2) månader av avgiften för SaaS-prenumerationen och eventuella ytterligare moduler, oavsett om Kunden fortsätter att använda Plattformen eller inte under uppsägningstiden enligt ovan.

10.3 Om Uppdraget anger en viss varaktighet gäller Avtalet för en viss tid och inte föremål för förtida uppsägning. Artiklarna 10.1 och 10.2 gäller inte i detta fall.

10.4 Skulle Kunden ändå säga upp Tidsbestämd Avtalet i förtid, förblir hela det avtalade kontraktsbeloppet enligt Uppdraget för den återstående löptiden förfallen och betalas omedelbart, oavsett BrightAnalytics möjlighet att kräva ytterligare skadestånd.

10.5 Vid förtida uppsägning av Avtalet ska BrightAnalytics inte vara skyldigt att betala skadestånd eller ersättning till Kunden och det ska aldrig vara skyldigt att återbetala belopp som redan betalats av Kunden.

10.6 Vardera Part kan ensidigt säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom rekommenderat brev utan föregående meddelande och med förbehåll för rätt till ersättning, om den andra Parten är på obestånd, har försatts i konkurs eller om en kurator, förvaltare eller likvidator har utsetts, eller annan part upphör med sin verksamhet av någon annan anledning.

10.7 BrightAnalytics kan även ensidigt säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom rekommenderat brev utan föregående meddelande och med förbehåll för rätten till ersättning, om Kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser enligt artikel 9.

10.8 Uppsägning av Avtalet kommer inte att befria Kunden från dess skyldighet att betala de belopp som redan är förfallna enligt Avtalet.

10.9 Förutom de situationer som anges i artiklarna 10.6 och 10.7 ska BrightAnalytics vid uppsägning av Avtalet under en period av tre (3) månader efter uppsägningen samarbeta för att överföra det arbete som redan utförts till tredje part. I den mån denna överföring innebär ytterligare kostnader för BrightAnalytics, kommer Kunden att vara skyldig att ersätta dem.

10.10 Vid avslutande av Uppdraget ska vardera Part omedelbart till den andra Parten överlämna alla varor, föremål, dokument och elektroniska medier i dennes besittning som är den andra Partens egendom.

Artikel 11. Kommunikation

11.1 Under utförandet av Uppdraget ska Kunden och BrightAnalytics kommunicera med varandra på ett giltigt sätt via e-post.

11.2 Parterna erkänner uttryckligen att elektroniska transportörer och e-postmeddelanden ska ha samma bevisvärde som undertecknade dokument.

11.3 Parterna erkänner att användningen av elektroniska operatörer kan innebära risker inklusive, men inte begränsat till, förvrängning, förseningar eller virus. Parterna är uttryckligen överens om att inte hålla varandra ansvariga för eventuella skador som kan uppstå från användning av elektroniska bärare och e-postmeddelanden. Under alla omständigheter åtar sig parterna att göra alla rimliga ansträngningar för att förhindra sådan skada.

Artikel 12. Användning av plattformen

12.1 Kunden erkänner att den endast får använda Plattformen för interna affärsändamål och förklarar uttryckligen att användningen och användningen av dess anställda eller utsedda kommer att ske i enlighet med all tillämplig lagstiftning.

12.2 Kunden kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att virus eller annan skadlig programvara skadar Plattformen.

1 2.3 Kunden ska inte: (i) använda eller kopiera plattformen på annat sätt än för kundens affärsändamål; (ii) använda plattformen, inklusive servern och lagringskapaciteten som tillhandahålls, för att begå intrång eller orsaka skada eller olägenhet för BrightAnalytics eller tredje part; (iii) dekompilera, reverse engineering eller försöka härleda, rekonstruera, identifiera eller upptäcka någon källkod, underliggande idéer, underliggande användargränssnittstekniker eller algoritmer, på något sätt, eller avslöja plattformen, utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av tillämplig lag; (iv) belasta Plattformen med pant eller säkerhet; (v) vidta någon åtgärd som kan få plattformens källkod att gå in i det offentliga området; (vi) använda plattformen på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt avtalet eller på ett sätt som är olagligt eller skadligt, eller försöker uppnå ett olagligt eller skadligt syfte eller aktivitet; och (vii) kringgå tekniska eller andra skyddsåtgärder som tillhandahålls av Plattformen.

12.4 Kunden ska alltid säkerställa att inga åtgärdsbara eller kränkande data, filer, programvara, metataggar, hyperlänkar, djuplänkar som ska användas i samband med Plattformen eller andra tjänster som tillhandahålls av BrightAnalytics eller liknande referenser eller information finns på utrustning som tillhandahålls av BrightAnalytics i utförandet av uppdraget.

12.5 Kundens användning av olaglig programvara eller programvara vars licensvillkor inte respekteras av Kunden i samband med Plattformen är förbjuden. Spamming är förbjudet på all utrustning och system som tillhandahålls av BrightAnalytics. Kunden försäkrar sig om att omedelbart följa varje begäran från BrightAnalytics samt alla rimliga begäranden från tredje part att ta bort, göra oåtkomligt eller modifiera innehållet. Kunden avsäger sig all rätt att kräva skadestånd i samband med sådan borttagning. Således kommer BrightAnalytics inte att tillåta bland annat pornografiskt material, och inte heller kommer det att tillåta webbplatser från vilka föremål erbjuds som strider mot allmän ordning, moral eller reglerna som styr marknadspraxis, eller som utgör någon annan olaglig praxis. Det får inte heller utföras aktiviteter på servrarna som gör intrång i skyddade verk eller integritetsskyddet eller som är straffbara enligt lag.

12.6 Kunden förbinder sig att utan dröjsmål meddela BrightAnalytics om någon faktisk, hotad eller misstänkt olämplig användning av Plattformen.

Artikel 13. Ansvarsbegränsning

13.1 BrightAnalytics ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till kommersiella eller ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller inkomst), förlust av data, förlust av eller skada på utrustning, förlust av goodwill , skada på rykte och inte heller ska BrightAnalytics hållas ansvarigt för förluster till följd av rättsliga åtgärder som vidtagits av tredje part mot kunden, defekter orsakade (in)direkt av en handling från kundens sida, skada orsakad av felaktig användning av tjänsterna, produkterna och programvaran från Uppdraget eller brister i produkter och tjänster från tredje part.

13.2 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 ska BrightAnalytics totala ansvar inte överstiga det totala priset för Uppdraget. I vilket fall som helst kommer BrightAnalytics aldrig att vara ansvarigt för ett belopp som är högre än det belopp som betalats ut enligt policyn för dess ansvarsförsäkring som tecknats av BrightAnalytics.

13.3 Kunden är ensam ansvarig för korrekt användning av Plattformen, med beaktande av BrightAnalytics specifikationer, dokumentation och instruktioner och tillämpliga lagbestämmelser i detta avseende.

13.4 Kunden ska hålla BrightAnalytics skadeslös för och mot alla anspråk som kan uppstå från existensen, prestanda, bristande fullgörande av avtalet och som kan orsakas av dess egen försumlighet eller fel från en av dess användare.

13.5 Kunden är ensam ansvarig för alla transaktioner som utförs på Plattformen, såsom betalningar, aviseringar etc. Kunden åtar sig att utan förbehåll hålla BrightAnalytics skadeslös för eventuella anspråk som kan göras av tredje part i samband med dessa transaktioner. BrightAnalytics går inte in i relationen mellan kunden och dess kunder och förblir alltid en tredje part.

13.6 BrightAnalytics ansvarar inte för underlåtenhet att i tid förnya ett licensavtal med en tredjepartsleverantör, betalning av royalties och liknande, och inte heller för några konsekvenser som uppstår därav, även om det ursprungliga licensavtalet levererades av BrightAnalytics agerande i samband med uppgiften. Kunden kommer att få en kopia av licensvillkoren vid beställningstillfället och måste själv övervaka förnyelsen.

Artikel 14. Garanti

14.1 BrightAnalytics erbjuder en begränsad garanti mot dolda defekter, i synnerhet defekter som inte var synliga eller rimligen inte kunde identifieras vid åtkomst till Plattformen och/eller leverans av modulerna under Uppdraget och som inträffar inom en period av åtta (8) veckor därefter.

14.2 BrightAnalytics garanterar efter bästa förmåga att plattformen: (i) kommer att fungera utan avbrott, förutom avbrott på grund av omständigheter utanför dess kontroll eller tidigare rapporterade och förutsedda avbrott, (ii) kommer att vara virusfri, förutom i händelse av en cyberattack eller annan olaglig åtkomst till Plattformen av en tredje part.

14.3 Ett krav baserat på den tillhandahållna garantin kommer endast att undersökas av BrightAnalytics om Kunden meddelar sin begäran om att göra det genom rekommenderat brev. Sådant meddelande är endast giltigt om: i) Kunden har meddelat BrightAnalytics omedelbart efter upptäckten av den påstådda defekten; ii) Kunden beskriver den eller de påstådda defekten tillräckligt; iii) Kunden visar att den inte rimligen kunde ha upptäckt defekten tidigare; Kunden kommer att tillhandahålla ytterligare information och dokumentation på BrightAnalytics begäran under utredningen av klagomålet; och iv) meddelandet har skickats i enlighet med bestämmelserna i artikel 25.

14.4 I avsaknad av ett aktuellt och giltigt anspråk under garantin ska Kunden anses oåterkalleligt ha accepterat Uppdraget.

14.5 Om det faktiskt upptäcks att det finns ett dolt fel kommer BrightAnalytics att göra rimliga ansträngningar för att åtgärda defekterna i den utsträckning som funktionaliteten är en del av Uppdraget. Detta är den enda formen av botemedel som BrightAnalytics har åtagit sig.

14.6 För sålda programkoder och programvara från tredje part gäller endast tillverkarens/utgivarens garantivillkor. BrightAnalytics ansvarar inte för dessa och ger ingen garanti med avseende på tjänster eller material från tredje part.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1 Utan att det påverkar avsnitt 13 i dessa villkor, ska klienten hålla BrightAnalytics skadeslös från och mot allt ansvar, skada, böter, anspråk, dom, förfarande och kostnader och utgifter av något slag, inklusive alla rimliga juridiska avgifter, enligt avtalets existens, prestanda, bristande fullgörande och uppsägning och som: (i) orsakas av kundens och/eller någon av dess användares egen försumlighet, fel, juridiska eller kriminella överträdelser; och (ii) väcks av en tredje part, inklusive men inte begränsat till tredje parts anspråk som har sin grund i: a) falsk, felaktig eller föråldrad information som tillhandahålls till BrightAnalytics av kunden; b) behandlingen av personuppgifter inom ramen för Avtalet, som Kunden tillhandahåller BrightAnalytics och som BrightAnalytics därför lagligen erhållit; eller c) registrering av ett domännamn.

Artikel 16. Force majeure

16.1 BrightAnalytics eller Kunden befinner sig i en situation av force majeure om någon av dem befinner sig i en tillfällig eller definitiv omöjlighet att fullgöra de åtaganden som ingåtts enligt Avtalet på grund av en främmande orsak som inte kan hänföras till samma Part och som inte var förutsebar vid tidpunkten. avtalet ingicks.

16.2 Exempel på force majeure (icke uttömmande) inkluderar strejker, bränder, krig, militära operationer, statliga handlingar eller utelämnanden, naturkatastrofer, nationella och lokala nödsituationer, epidemier, affärsavbrott, energiavbrott, fel i ett (telekommunikations)nätverk eller anslutning eller kommunikationssystem som används eller plattformens otillgänglighet när som helst, nätverksattacker, nätverksfel, utebliven eller försenad leverans av leverantörer eller andra tredje parter som används och minskad eller icke-funktionalitet hos tredje parts nätverk, system och utrustning.

16.3 Force majeure från Kundens sida ska i något fall inte innefatta personalbrist, strejker eller ekonomiska problem hos Kunden. Force majeure kan aldrig åberopas med avseende på betalningsförpliktelser.

16.4 Den part som åberopar force majeure ska snarast möjligt underrätta den andra parten om situationen med force majeure. I händelse av tillfällig force majeure har den part som hävdar force majeure rätt att avbryta och/eller förlänga kontraktets fullgörandeperiod så länge som situationen av force majeure varar. Den part som åberopar force majeure ska underrätta sin avtalspart så snart som möjligt (i) om force majeure-situationen upphör och skyldigheterna enligt avtalet kan återupptas, eller (ii) om den tillfälliga force majeuren blev permanent, vilket resulterar i att Avtalet sägs upp. Det kan bli en slutgiltig force majeure om situationen med force majeure varar längre än två (2) månader. Både vid tillfällig force majeure under den avbrutna perioden, och vid uppsägning på grund av bestående force majeure, är den part som gör gällande force majeure inte ansvarig för någon ersättning.

Artikel 17. Konfidentiell information

17.1 Parterna ska betrakta all icke-offentlig information som erhållits från den andra parten i samband med genomförandet av avtalet som konfidentiell; sådan information får endast användas inom ramen för och för avtalets behov och sådan konfidentiell information och sådant material får endast lämnas ut till personer som behöver ha tillgång till dem inom ramen för avtalet eller i enlighet med en rättslig skyldighet att avslöja. Båda parter ska göra allt för att respektera denna sekretess och för att säkerställa att denna sekretessskyldighet respekteras av anställda och tredje part.

17.2 All konfidentiell information och material som görs tillgängligt för endera parten inom ramen för avtalet ska vara och förbli den unika och exklusiva egendomen för respektive part som har släppt dem och ska återlämnas till ägaren eller, i den utsträckning som parterna har kommit överens om, förstörs vid uppsägning av Avtalet, eller så snart de inte längre är nödvändiga.

17.3 Ingen av parterna får reproducera eller distribuera den konfidentiella informationen och materialet, direkt eller indirekt, helt eller delvis, muntligt eller skriftligt, utan skriftligt och förhandsgodkännande från den andra parten, såvida det inte är nödvändigt att göra det för att verkställa Överenskommelsen.

17.4 Denna bestämmelse förblir uppsägning av avtalet, oavsett orsak, och måste följas av parterna.

Artikel 18. Dataskydd

18.1 För behandling av personuppgifter kommer BrightAnalytics att följa relevant tillämplig lagstiftning. BrightAnalytics kommer att behandla personuppgifter konfidentiellt och informera alla personer som nödvändigtvis har tillgång till dessa uppgifter om deras konfidentiella karaktär.

18.2 BrightAnalytics anser att de personuppgifter som kunden lämnat till sig i samband med uppdraget har erhållits lagligen och hanterats av kunden. Kunden garanterar BrightAnalytics mot alla eventuella anspråk från tredje part och personer som är inblandade i ärendet.

18.3 BrightAnalytics förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att ta bort all data som anses bryta mot (i) villkoren i avtalet eller på annat sätt olämpliga, (ii) eventuella tredje parts rättigheter, eller (iii) eventuella tillämpliga lagar eller förordningar.

Artikel 19. Immateriella rättigheter

19.1 Alla immateriella rättigheter innehas exklusivt av BrightAnalytics eller dess leverantörer. Avtalet avser inte att ge någon överföring eller licens av de immateriella rättigheterna.

19.2 Kunden tillerkänns en personlig icke-exklusiv och ej överlåtbar nyttjanderätt, begränsad till användning för egna interna ändamål av Plattformen enligt vad som anges i Uppdraget och under Avtalsperioden, och detta under förutsättning av efterlevnad av betalningsförpliktelserna enligt artikel 9. Kunden åtar sig att utan dröjsmål underrätta BrightAnalytics om eventuella faktiska, hotade eller misstänkta intrång i dess Immateriella rättigheter som Kunden känner till.

19.3 Om det uttryckligen överenskommits i Avtalet kommer Kunden att beviljas en icke-exklusiv och icke överlåtbar nyttjanderätt, begränsad till användning för egna interna ändamål av väldefinierade produkter för det överenskomna Uppdraget, och detta under förutsättning att han uppfyller med de betalningsförpliktelser som anges i artikel 9.

19.4 Kunden ska inte, utan föregående skriftligt medgivande från BrightAnalytics, publicera, reproducera eller göra tillgängliga för någon tredje part på något sätt, helt eller delvis, produkterna och resultaten av Uppdraget.

19.5 Kunden ger BrightAnalytics uttryckligt tillstånd att hänvisa till Kundens namn, logotyp, handelsnamn eller varumärken, såväl som det arbete som utförs enligt Avtalet, både för interna ändamål och i samband med kommersiella syften såsom kampanjer, reklam, . ..

Artikel 20. Överlåtelse och underleverantörer

20.1 BrightAnalytics har rätt till (i) överföra sina rättigheter som härrör från och fullgörandet av Avtalet (helt eller delvis) eller (ii) lägga ut någon del av den på underleverantörer till tredje parts underleverantörer under utförandet av Uppdraget som det anser vara nödvändigt eller önskvärt, utan föregående skriftligt medgivande från Kunden.

20.2 Där BrightAnalytics använder sig av underleverantörer kommer all kommunikation mellan Kunden och underleverantörerna att ske genom BrightAnalytics, om inte annat avtalats.

20.3 BrightAnalytics ska under alla omständigheter förbli ansvarig gentemot Kunden, enligt villkoren i Avtalet, för allt arbete som utförs av BrightAnalytics underleverantörer, såvida inte underleverantören uttryckligen valts av Kunden, dock efter samråd eller råd från BrightAnalytics, i vilket fall BrightAnalytics’ ansvar gentemot beställaren för det arbete som anförtrotts underleverantören är helt uteslutet. I det senare fallet måste beställaren vända sig direkt till underleverantören.

20.4 Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet eller någon del därav till tredje part utan BrightAnalytics skriftliga medgivande i förväg, oavsett formen för överföringen. Under alla omständigheter kommer kunden att förbli solidariskt ansvarig gentemot BrightAnalytics för alla skyldigheter enligt eller brott mot avtalet.

Artikel 21 Representation

Avtalet gör inte BrightAnalytics till en agent eller representant för kunden, som inte har någon auktoritet eller makt med avseende på den förra och dess personal, och vice versa. Parterna ska verka oberoende av varandra och ingen efterställningsförbindelse ska finnas. BrightAnalytics ingriper inte i relationen mellan kunden och dess kunder. Det förblir alltid en tredje part.

Artikel 22. Icke-rekrytering

22.1 Det är uttryckligen förbjudet för klienten att utföra handlingar av icke-värvning, direkt eller indirekt, med avseende på någon anställd, konsult eller någon annan person som arbetar för BrightAnalytics under avtalets löptid och under ett (1) år efter dess uppsägning .

22.2 Om Kunden gör sig skyldig till brott mot bestämmelserna i denna artikel är denne skyldig att betala BrightAnalytics skadestånd som fastställts schablonmässigt till ett belopp som motsvarar ett års bruttolönekostnad för den rekryterade, utan att det påverkar BrightAnalytics rätt att kräva ytterligare skadestånd om och i den mån det visar att dess faktiska skador överstiger det schablonmässiga skadeståndet.

Artikel 23. Särskilda bestämmelser för webbhotell

23.1 Kunden måste utse minst en person som kommer att kommunicera med BrightAnalytics enligt Avtalet, kan och får fatta beslut och som kommer att ha insyn i data, rapporter och loggar som är kopplade till värdaktiviteten. Det är Kundens ansvar att säkerställa tillgängligheten för denna person/personer och att alltid hålla kontaktinformationen uppdaterad. Om kontaktpersonen av någon anledning byts ut ska detta meddelas BrightAnalytics.

23.2 All data som genereras av de system som är värd eller inhyst för Kunden vid genomförandet av Avtalet (rapporter, loggfiler, filer etc.) tillhör Kunden och anses vara konfidentiell information i den mening som avses i Artikel 17. Kostnader för att göra dessa uppgifter tillgängliga och få tillgång till dem är på kundens bekostnad. Kunden är ensam ansvarig för riktigheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten och upphovsrätten för all data.

Artikel 24. Underlåtenhet att utöva dispens

Att inte utöva någon av BrightAnalytics rättigheter ska inte på något sätt betraktas som ett avstående från den rätten.

Artikel 25. Aviseringar

25.1 Alla meddelanden till BrightAnalytics som hänvisas till i detta avtal ska göras skriftligen till BrightAnalytics BV, till ekonomichefen, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede eller BrightAnalytics Nordics AB, Valborgsmässovägen 20B LGH1002, 126 37 Hägersten, genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller med bud. Ett sådant brev ska anses ha mottagits tre (3) arbetsdagar efter dagen för avsändandet av brevet.

25.2 Ett e-postmeddelande till följande e-postadress: finance@brightanalytics.eu är tillåtet förutsatt att en uttrycklig läsbekräftelse har begärts och mottagits. Sådant e-postmeddelande ska anses mottaget och träda i kraft på dagen för läsbekräftelsen.

Artikel 26. Bestämmelser som överlever slutet av avtalet

De bestämmelser i avtalet som till sin natur och omfattning är avsedda att överleva avtalets löptid, inklusive men inte begränsat till artiklarna 17 och 19, ska fortsätta att gälla när avtalet upphör.

Artikel 27. Behöriga domstolar – tillämplig lag

27.1 Parterna ska alltid sträva efter att först lösa eventuella tvister i godo. Alla tvister mellan Parterna angående giltigheten, tolkningen eller genomförandet av Avtalet regleras av och måste lösas i enlighet med belgisk eller sverige lag.

27.2 Domstolarna i Brygges (Belgien) eller Stockholms handelskammares Skiljedomsinstitut (Sverige) rättsdistrikt kommer att ha exklusiv jurisdiktion att pröva eventuella tvister mellan BrightAnalytics och kunden.