Licensavtal

ANSÖKAN AV LICENSAVTAL som en TJÄNST.
LICENSAVTALET (“AVTALET”) ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN LICENSHAVAREN OCH BRIGHTANALYTICS SOM TILLÅTER LICENSHAVAREN ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA APPLIKATIONEN. LICENSHAVAREN ÄR VARJE NATURLIG ELLER JURIDISK PERSON SOM HAR VÅR APPLIKATION PÅ ETT LAGLIGT SÄTT. DETTA AVTAL KOMMER ATT TRÄDA I KRAFT SÅ FORT LICENSHAVAREN HAR VÅR APPLIKATION, ANTINGEN GENOM NEDLADDNING ELLER NÅGOT ANNAT FÖRVÄRV. LÄS NOGGRANT DE NUVARANDE VILLKOR OCH ALL MEDFÖLJANDE INFORMATION INNAN DU FÖRVÄRV AV VÅR APPLIKATION. DESSA DOKUMENT GER DE JURIDISKT BINDANDE VILLKOR SOM STYR DIN RÄTT ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN. LICENSHAVAREN ÄR INTE RÄTT ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN OCH ÄR BEHÖNGD ATT BORTTAGA DEN FRÅN SIN EGENHET OM LICENSHAVAREN INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR.

APPLIKATIONEN INNEHÅLLER ÖPPEN KÄLLA “MYSQL”, “PHP”, “JAVASCRIPT” OCH “JQUERY PLUGINS”, SOM DISTRIBUERAS UNDER MIT-LICENSEN. LICENSTAGAREN FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ANSÖKAN MED ÖPPEN KÄLLA SKA FÖRBLIVAS UNDERSTÅND DE VILLKOR UNDER SOM DEN TILLHANDAHÅLLS. APPLIKATIONEN MED ÖPPEN KÄLLA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG. BRIGHTANALYTICS AVSÄKER EXPLICIT ALLA ANDRA GARANTIER, T.ex. UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADÄRADE GARANTIER MED AVSEENDE PÅ APPLIKATIONEN MED ÖPPEN KÄLLA.

OM DU HAR FRÅGOR ELLER FRÅGOR OM VÅRA VILLKOR, KONTAKTA OSS PÅ HELLO@BRIGHTANALYTICS.EU.

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

1. I detta avtal ska följande villkor förstås enligt följande:

“Ansökan”: Den proprietära datorprogramvaran Application of BRIGHTANALYTICS som görs tillgänglig för Licenstagaren i samband med implementeringen av Avtalet.

“BRIGHTANALYTICS”: Ett företag som är registrerat och existerar enligt Belgiens lagar, med sitt registrerade kontor på Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede och registrerat under företagsnummer BTW-BE 0555.899.773.

“Licenstagare”: Varje fysisk eller juridisk person som köper eller avser att köpa applikationen enligt villkoren i detta avtal (hädanefter även kallad “du” eller “din”).

“Slutanvändare”: Varje fysisk person som använder applikationen på uppdrag av Licenstagaren och i enlighet med de rättigheter som beviljats Licenstagaren. (hädanefter även kallad “du” eller “din”, vilket därför kan betyda Licenstagaren eller Slutanvändaren, beroende på sammanhanget).

2. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig rätten att ensidigt revidera eller uppdatera avtalet från tid till annan, efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft när de uppdaterade villkoren publiceras på webbplatsen. Slutanvändaren förstår och samtycker till att en fortsatt användning av Applikationen efter publicering av eventuella ändringar av Avtalet utgör ett godkännande av dessa ändringar. Det är ditt ansvar att kontrollera avtalet regelbundet för ändringar.

3. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på innehav och användning av applikationen, och ersätter härmed alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan parterna angående ämnet häri. Eventuella tillägg eller avvikelser från detta avtal är endast giltiga i den mån ömsesidig överenskommelse nås och skriftligen registreras.

4. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa av någon anledning, ska den anses vara avskild från Avtalet och ska inte påverka giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i detta Avtal. Alla olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser ska ändras för att så nära som möjligt uppnå parternas gemensamma avsikter som uttrycks i det ursprungliga villkoret, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig rätten till första initiativ att ensidigt ändra de ogiltiga eller otillämpliga klausulerna.

2 LICENS OCH TJÄNSTER.

1. Den licensierade applikationen BrightAnalytics är en molnbaserad mjukvaruapplikation (“Applikation”) för rapportering av operationell och ekonomisk förvaltning. Applikationen består av flera funktioner, inklusive eventuella skräddarsydda funktioner, enligt överenskommelse med Licenstagaren vid köp. BRIGHTANALYTICS kan införa ytterligare villkor och instruktioner för användningen av vissa funktioner.

2. Detta Avtal reglerar Licenstagarens rätt att använda Applikationen, de valda funktionerna och våra motsvarande tjänster. Licenstagaren kan bevilja nyttjanderätt till slutanvändare inom den interna affärsmiljön, utan Licenstagarens ansvar. Rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal är tillämpliga på slutanvändaren. Licenstagaren är ansvarig för handlingar, beteende, drift och alla transaktioner relaterade till applikationen som görs av dess anställda, tjänstemän, styrelseledamöter och andra personer som de avsiktligt eller oavsiktligt, direkt eller indirekt, gav tillgång till applikationen. BRIGHTANALYTICS kan neka en slutanvändare i händelse av ett övertygande eller tungt vägande skäl.

2.1 Nyttjanderätt.
3. Som vederlag för betalning av licensavgiften och i enlighet med villkoren i detta avtal, ger BRIGHTANALYTICS härmed licenstagaren och auktoriserade slutanvändare (“Licenstagare”) en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar rätt att använda applikationen “BrightAnalytics” och all relaterad dokumentation som medföljer applikationen för dina egna syften (“Licens”). All annan användning eller exploatering som inte uttryckligen beviljats licenstagaren i detta avtal ska inte tillåtas utan skriftligt medgivande från BRIGHTANALYTICS.

4. Licenstagaren får inte bakåtkonstruera, demontera eller dekompilera, eller på något annat sätt försöka undersöka och härleda källkod eller strukturell ram för applikationen, förutom och endast i den utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag. Licenstagaren har inte rätt att modifiera eller skapa några härledda verk av applikationen eller dokumentationen. Licenstagaren har inte heller rätt att sälja, överlåta, distribuera, (under)licensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller på något annat sätt överföra någon del av applikationen eller några rättigheter som beviljats härtill, eller att avslöja applikationen till en tredje- part utan föregående skriftligt medgivande från BRIGHTANALYTICS.

5. BRIGHTANALYTICS strävar efter den kontinuerliga tillgängligheten till applikationen efter bästa förmåga. BRIGHTANALYTICS har tillämpat alla tekniska, icke-tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga och rimliga för att säkerställa detta åtagande. Avbrott och fel återställs alltid på kort sikt, om möjligt. Dessa åtaganden bör förstås som en skyldighet till medel. Licenstagaren kan lita på support från BRIGHTANALYTICS om han ställs inför frågor eller kommentarer angående tillgängligheten.

6. BRIGHTANALYTICS har tillämpat alla tekniska, icke-tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga och rimliga för att säkerställa att vår applikation fungerar korrekt och säker. Både förebyggande och avhjälpande åtgärder planeras. BRIGHTANALYTICS kommer att informera Licenstagaren omedelbart om eventuella risker och efterföljande nödvändiga åtgärder, i den mån detta är möjligt och nödvändigt. För våra onlinetjänster beror på flera externa faktorer, såsom Internet och tredje part, det är inte möjligt för BRIGHTANALYTICS att ge absoluta garantier om korrekt funktion och säkerhet. Ovannämnda åtaganden bör förstås som en skyldighet till medel. Licenstagaren erkänner och accepterar att vår applikation aldrig kan vara helt fri från brister och att inte alla brister kan repareras.

2.2 Datahosting och övervakning.
7. BRIGHTANALYTICS förser Licenstagaren med det nödvändiga virtuella utrymmet tillgängligt för lagring av data, information och andra filer (“innehåll”). Slutanvändaren kan lita på att BRIGHTANALYTICS har vidtagit alla rimliga åtgärder som skyddar det tillagda innehållet mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, modifiering, obehörigt avslöjande och åtkomst. BRIGHTANALYTICS ger dessutom en regelbunden säkerhetskopiering av innehållet som lagras i vår applikation. En vanlig backup ska förstås som minst en backup per dag. BRIGHTANALYTICS kan fritt bestämma frekvensen för denna säkerhetskopiering.

8. BRIGHTANALYTICS kan kräva att Licenstagaren använder tredjepartstjänster för att optimera den effektiva användningen av applikationen. BRIGHTANALYTICS är endast en mellanhand och är därför inte ansvarig för att (programvaran) produkterna, tjänsterna och någon annan handling av sådana rekommenderade tredjepartsleverantörer fungerar korrekt.

9. BRIGHTANALYTICS utför en aktiv övervakning av användningen av applikationen, med målet att upprätthålla användarkontroll, analysera prestandan och förbättra programvarans effektivitet.

2.3 Underhåll och uppdateringar.
10. BRIGHTANALYTICS syftar till att tillhandahålla en applikation av hög kvalitet genom att utföra regelbundna underhållsaktiviteter och uppdateringar av applikationen. Dessa verksamheter kommer att genomföras inom en tidsram som kännetecknas av en generellt minskad aktivitet, om inte förutsättningarna motiverar annat. Tidsramen under vilken dessa operationer utförs kan aldrig räknas för någon beräkning av bristfällig tillgänglighet och funktion.

11. Underhållsoperationer, ändringar och förbättringar av applikationen kan ha en tillfällig inverkan på applikationens tillgänglighet och korrekta funktion. BRIGHTANALYTICS kommer att informera Licenstagaren om sådana åtgärder minst 24 timmar i förväg, i den utsträckning det är möjligt eller användbart. Tidsramen under vilken dessa operationer utförs kan aldrig räknas för någon beräkning av bristfällig tillgänglighet och funktion.

2.4 Support.
12. BRIGHTANALYTICS tillhandahåller stöd till Licenstagaren med avseende på applikationsstörningar och incidenter. En dysfunktion är varje situation som förhindrar korrekt drift och åtkomst av applikationen. En incident är en tillfällig dysfunktion vars effekter inte längre existerar vid tidpunkten för anmälan. Vi skiljer på två typer av dysfunktioner:

En dysfunktion på grund av bristande teknisk eller mjukvarukunskap.
En funktionsstörning orsakad av ett tekniskt eller mjukvarufel.
13. BRIGHTANALYTICS förväntar sig att klienten rapporterar eventuella störningar och incidenter utan onödigt dröjsmål via e-post: support@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS kommer endast att korrigera de rapporterade dysfunktionerna. Licenstagaren ska tillhandahålla en tydlig beskrivning av dysfunktionen och de förhållanden under vilka dysfunktionen uppstår, helst med en printscreen.

14. Supporten tillhandahålls av anställda på BRIGHTANALYTICS eller av en utsedd tredje part. Support ges endast under kontorstid, det vill säga från måndag till fredag mellan 10:00 och 16:00. Stöd kommer inte att ges på allmänna och i förväg annonserade semesterperioder.

15. Vår support kommer att behandla varje ny rapporterad dysfunktion inom en rimlig tidsperiod och senast 48 arbetstimmar efter godkännande av vår helpdesk.

16. Support ges endast genom distanskommunikation, såsom telefon, e-post eller “fjärrassistans”. Slutanvändaren ska tillhandahålla allt nödvändigt och rimligt samarbete för att göra en snabb lösning tillgänglig. Detta inkluderar överföring av all nödvändig information, såsom lösenord och aktivering av “fjärrhjälp”. Stödet täcker inte insatser på plats.

17. En omedelbar och permanent lösning för en dysfunktion kanske inte alltid är möjlig. Licenstagaren förstår och accepterar att en lösning inte alltid är likvärdig med en återställning av det ursprungliga skicket. En brist ger inte upphov till en monetär återbetalning.

3 SLUTANVÄNDARENS SKYLDIGHETER.

3.1 Registrering.
1. Varje slutanvändare måste registrera sitt användarkonto för att få tillgång till applikationen. Slutanvändaren är skyldig att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och fullständig information, som ifrågasatts under registreringen. Denna informationsskyldighet gäller både vid skapande av kontot och för framtida användning. Det är slutanvändarens ensamma ansvar att korrigera eller ta bort inaktuell information.

2. Varje användarkonto är strikt individuellt, personligt och därför unikt. Ett användarkonto kan inte överföras till någon tredje part utan uttryckligt skriftligt medgivande från BRIGHTANALYTICS. Slutanvändaren måste följaktligen garantera sekretessen för sitt användarkonto och inloggningsinformation. Slutanvändaren förblir i alla fall exklusivt ansvarig för alla åtgärder som utförs via hans användarkonto. Varje (misstänkt) brott mot sekretessen måste rapporteras till BRIGHTANALYTICS så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

3. BRIGHTANALYTICS utför ingen aktiv och tidigare kontroll av de skapade användarkontona. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig dock rätten att vidta lämpliga åtgärder i de fall detta krävs. Se artikel 5 “Varaktighet och uppsägning” för mer information om de möjliga konsekvenserna.

4. Varje slutanvändare accepterar villkoren för vår applikation vid registrering, som meddelats av BRIGHTANALYTICS. Licenstagaren är skyldig att informera Slutanvändaren om alla relevanta bestämmelser i licensavtalet mellan BRIGHTANALYTICS och Licenstagaren, inklusive omfattningen därav och den efterlevnad som krävs. BRIGHTANALYTICS kan vidta åtgärder med avseende på både licenstagaren och slutanvändaren på grund av bristande efterlevnad.

3.2 Krav på applikation, hårdvara och kunskap.
5. Det är Slutanvändarens ensamma ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder som möjliggör rätten att använda Applikationen. Applikationen är endast fullt fungerande och effektiv om slutanvändaren tillhandahåller den nödvändiga och förspecificerade hårdvaran, (webbläsaren) applikationen och telekommunikationsfaciliteter. Det ligger inom slutanvändarens ansvar att säkerställa att utrustningen och applikationen som används uppfyller systemkraven som tydligt kommunicerats av BRIGHTANALYTICS. Slutanvändaren förblir ansvarig för att tillhandahålla adekvat skydd av sin hårdvara, (webbläsare) applikation och telekommunikationsfaciliteter mot virus, databrott och olaglig användning av tredje part. BRIGHTANALYTICS tar inget ansvar för detta.

6. Slutanvändaren är ansvarig för att ta hänsyn till all information om hur vår applikation fungerar vid tidigare användning. BRIGHTANALYTICS kan inte hållas ansvarigt för bristande tillgänglighet på grund av olämpligt beteende från slutanvändarens sida.

3.3 Begränsningar för användningen av applikationen.
7. Slutanvändaren får endast använda applikationen för de ursprungligen avsedda syftena, som beskrivs av BRIGHTANALYTICS i den ytterligare dokumentationen. Slutanvändaren har ingen rätt att använda Applikationen för andra ändamål än de som beskrivs i detta Avtal och den medföljande informationen. Det är Licenstagarens ansvar att säkerställa att Applikationen är lämplig för dess avsedda användning.

8. Slutanvändaren får inte använda applikationen för handlingar och beteenden som strider mot tillämpliga lagbestämmelser, moral eller allmän ordning, tredje parts rättigheter och bestämmelserna i detta avtal. Dessa inkluderar bland annat, men inte uteslutande, följande handlingar och beteenden:

Använd applikationen i samband med brottslig eller bedräglig verksamhet;
Använd applikationen för otillåten webbskrapning, spam (sända stora mängder e-post med samma innehåll och/eller posta meddelanden med liknande innehåll i ett stort antal nyhetsgrupper på Internet);
Använd Applikationen för obehöriga eller oönskade intrång i datorsystem, inklusive hackning och liknande obehöriga handlingar.
Använd applikationen i samband med intrång i upphovsrättsskyddade verk eller på annat sätt agerar i strid med tredje parts immateriella rättigheter;
Använd applikationen för spridning av olaglig och/eller kriminell information, inklusive rasistiska uttryck, barnpornografi, kriminell handel och förolämpning;
9. Vår applikation ger slutanvändare möjlighet att ladda upp innehåll. BRIGHTANALYTICS förväntar sig att denna möjlighet endast kommer att användas på ett användbart och lämpligt sätt. Det är i alla fall inte tillåtet att ladda upp följande innehåll på applikationen:

Varje typ av innehåll som kan anses vara olämpligt eller olagligt på grund av dess olagliga, olagliga, skadliga, kränkande, vilseledande, hotfulla, obscenta, pornografiska, kränkande eller rasistiska karaktär och/eller mer allmänt på grund av att det strider mot den allmänna moralen eller den allmänna ordningen. Detta innehåll behöver inte nödvändigtvis stå i konflikt med tillämplig lag eller tredje parts rättigheter för att betraktas som olämpligt.
Innehåll som bryter mot andra användares och/eller tredje parts immateriella rättigheter och porträtträttigheter.
Innehåll som är resultatet av, hänvisar till och/eller uppmuntrar till handling av ett straffrättsligt sanktionerat brott.
Innehåll som kan orsaka eller orsaka skada på andra användare. Spridningen av skadliga program som datavirus, skadlig programvara, maskar, trojaner och cancelbots faller härunder.
Spridning av oönskade och/eller någon form av kommersiella meddelanden via webbplatsen, inklusive skräppost, spam och kedjebrev.
10. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig rätten att vidta alla rimliga och lämpliga åtgärder om slutanvändaren bryter mot dessa villkor eller några kända skyldigheter, tillämplig lagstiftning, tredje parts rättigheter eller allmänt accepterad internetuppförandekod. BRIGHTANALYTICS har en bred valfrihet när det gäller att vidta bestraffande och korrigerande åtgärder och omfattningen av den åtgärden, såsom en tillfällig eller permanent begränsning av tillgången till vissa funktioner. Åtgärder kan vidtas utan förvarning och/eller förvarning.

3.4 Överdriven användning.
11. Slutanvändaren måste avstå från all användning som är betydligt högre än användningen av en genomsnittlig slutanvändare av vår applikation och ytterligare tjänster, så kallad överdriven användning. Detta med tanke på risken för skadlig nätverks- eller systemöverbelastning av vår applikation och tjänster. BRIGHTANALYTICS kommer i händelse av överdriven användning att informera slutanvändaren om hans beteende och förbinda sig att vidta nödvändiga åtgärder för att minska användningen. Parterna måste inleda medling för att finna en lösning på skriftlig begäran från BRIGHTANALYTICS, om överbelastningen är av strukturell karaktär. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig rätten att avbryta sina skyldigheter enligt dessa villkor så att andra Licenstagares kvalitetsanvändning garanteras.

4 LICENSAVGIFT OCH BETALNING

4.1 Licensavgiften
1. Licensavgifterna för applikationen som en tjänst som licenstagaren köper under detta avtal kommer att identifieras i inköpsavtalet och/eller som anges på vår webbplats. Ytterligare tjänster tillhandahålls på licenstagarens begäran. Alla avgifter presenteras exklusive moms och/eller andra skatter och avgifter. Alla avgifter presenteras i EURO och ska också betalas i EURO.

2. BRIGHTANALYTICS kan när som helst justera tillämpliga avgifter och priser. Licenstagaren kommer att informeras om eventuella prisändringar inom minst 30 dagar före granskningen. Revideringen är endast möjlig under ett tjänsteavtal med en tidsbestämd period varav minst tolv (12) månader har förflutit sedan starten eller sedan den senaste revideringen. Licenstagaren anses godkänna justeringen om inte Licenstagaren säger upp avtalet genom rekommenderat brev senast trettio (30) dagar efter det att de nya taxorna trätt i kraft. En granskning baserad på konsumentprisindex betraktas inte som en prisjustering i den mening som avses i denna punkt.

3. De tillämpliga avgifterna och satserna skall vara föremål för en årlig automatisk indexering på grundval av Agoria-index, i enlighet med artikel 57 i lagen av den 30 mars 1976. Beräkningen görs enligt formeln:

Att förstås som:

‘P new’ = De nya anpassade rådande priserna eller priserna;
‘P old’ = De priser eller taxor som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet;
‘Agoria new’ = Referenslönekostnaden vid tidpunkten för Pnew.
‘Agoria old’ = Referenslönekostnaden vid tiden för Pold.
Referenslönekostnad: Som publicerad av Agoria, sektor Gent (kategori +10 anställda)
4.2 Betalningen.
4. Alla våra fakturor betalas till kontonummer FINTRO: BE16 1430 9027 5274, om inte annat anges på fakturan. Vid bristfällig betalning vid förfallodagen debiteras en ränta med 1 % per år i kombination med en skadeersättning fastställd till 10 % av det fakturerade beloppet, med ett absolut minimum av 125 €. Dessa ersättningar kommer att betalas ut automatiskt och utan krav på ett tidigare rekommenderat brev. BRIGHTANALYTICS förbehåller sig rätten att kräva ersättning för andra skador på grund av denna bristfälliga betalning.

5. Licenstagaren måste skriftligen och inom tio dagar efter mottagandet av fakturan ange sina klagomål gällande fakturor gentemot BRIGHTANALYTICS. Den skriftliga anmälan ska innehålla fakturadatum, fakturanummer och en utförlig beskrivning av reklamationen.

6. En brist vid betalning anses vara en tungt vägande brist i en eller flera väsentliga förpliktelser i detta avtal, som diskuteras i artikel 5.2 i detta avtal.

5 VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING.

1. Detta avtal träder i kraft från dagen för undertecknandet av båda parter. Licensen som beviljas genom detta avtal är giltig under en bestämd period som anges av Licenstagaren, från och med det ögonblick då applikationen aktiveras. Varje part har rätt att säga upp avtalet vid utgången av varje period. Den som vill säga upp avtalet ska meddela den andra parten detta senast en månad före utgången, genom rekommenderat brev. Avtalet kommer automatiskt att förlängas med en ny period lika med den ursprungliga perioden, i slutet av varje licensperiod i avsaknad av en korrekt uppsägning.

2. Var och en av parterna kan när som helst, tillfälligt eller omedelbart, avbryta eller avsluta genomförandet av detta avtal om den parten står inför en tungt vägande brist i en eller flera väsentliga förpliktelser i detta avtal som kan hänföras till den andra parten. Ett förhandsbesked via rekommenderat brev, vilket ger den andra parten en rimlig tidsram för att uppfylla sina skyldigheter, krävs, om en sådan tidsram fortfarande är användbar. Uppsägningen ska inte påverka övriga rättigheter för den part som säger upp avtalet, inklusive rätten att kräva ersättning för de skador som lidit till följd av brott mot skyldigheterna.

3. Vardera parten har rätt att säga upp Licensavtalet omedelbart ensidigt och utan vidare om någon av parterna inte längre uppfyller kraven i Licensavtalet under en period av två månader eller mer på grund av en situation med konkurs eller skuldsanering . Den överklagande parten ska underrätta den försumliga parten genom rekommenderat brev om sin användning. Båda parter kommer att förbli skyldiga att fullgöra alla sina skyldigheter fram till mottagandet av brevet.

4. Uppsägningen av avtalet innebär att Slutanvändaren inte längre har tillgång till Applikationen och hans innehåll. Avaktiveringen av ett användarkonto innebär inte automatiskt att kontot och det relevanta innehållet tas bort omedelbart och oåterkalleligt. BRIGHTANALYTICS åtar sig löftet att inte ta bort detta innehåll på minst femton (15) kalenderdagar efter avaktiveringen.

5. Licenstagaren har inte rätt till återbetalning av det belopp som redan betalats för de återstående månaderna av det ursprungliga avtalets löptid om detta Licensavtal skulle upphöra före förfallodagen, oavsett anledning.

6 IMMATERIELLA EGENSKAPER.

1. BRIGHTANALYTICS och/eller hans licensgivare och leverantörer behåller alla immateriella rättigheter med avseende på Applikationen och all tillhörande utveckling. Dessa immateriella rättigheter hänvisar till upphovsrätten, applikations- och databasskyddsrättigheterna enligt definitionen i den belgiska lagen om upphovsrätt av den 30 juni 1994, den belgiska lagen om skydd av ansökningar av den 30 juni 1994 och den belgiska lagen om databasskydd av den 31 augusti 1998 med avseende på ansökan. och allt förberedande arbete och annat material som används i utvecklingen och leveransen av applikationen.

2. Det finns absolut ingen överföring av immateriella rättigheter enligt detta avtal. Licenstagaren bör alltid vara medveten om dessa immateriella rättigheter och bör därför avstå från alla överträdelser eftersom de kan leda till hans ansvar. Licenstagaren får inte ta bort, ändra eller dölja några referenser som indikerar BRIGHTANALYTICS immateriella rättigheter.

3. Genom att ladda upp innehåll på vår applikation ger slutanvändaren BRIGHTANALYTICS en icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri och världsomspännande licens att använda, reproducera, bearbeta och kommunicera detta innehåll till tredje part i den mån detta är nödvändigt för applikationens funktion. Denna licens är inte tidsbegränsad. Denna licens gäller alla typer av inblandade immateriella rättigheter. Licensen krävs för att garantera korrekt teknisk och funktionell drift av vår plattform, och användningen av den licensen är begränsad till detta syfte.

7 ANSVAR.

1. BRIGHTANALYTICS ansvarar endast för större eller upprepade mindre kontraktuella och/eller icke-kontraktuella överträdelser, inklusive garantiförpliktelser, som orsakats av utförandet av dess skyldigheter enligt detta avtal. Detta ansvar är begränsat till direkta skador till följd av överträdelsen. BRIGHTANALYTICS ansvar kan aldrig överstiga det totala beloppet av licensavgifter som faktiskt faktureras enligt detta avtal under tre (3) månader före överträdelsen, och är i alla fall begränsat till ett absolut maximum på € 1000.

2. BRIGHTANALYTICS ansvarar inte för skador i samband med eller som uppstår till följd av:

Underlåtenhet på grund av vårdslöshet, bristande kunskap, felaktig användning eller underlåtenhet av slutanvändaren att följa instruktionerna från BRIGHTANALYTICS;
Varje brott mot Licenstagarens eller Slutanvändarens skyldigheter enligt denna Licens;
Förekomsten av virus på systemet eller via Internet eller levererad nedladdad data eller applikation.
3. BRIGHTANALYTICS ansvarar inte för några indirekta skador. Indirekta skador ska förstås som varje form av följdskador, såsom utebliven vinst, ekonomisk eller kommersiell förlust, ökade totala kostnader, ökade personalkostnader, skador på grund av förlust av kunder och liknande skador. Denna lista är inte uttömmande. BRIGHTANALYTICS ansvarar inte för några skador på grund av förstörelse och/eller förlust av data och/eller dokument. Ovannämnda begränsningar är inte giltiga i händelse av bedrägeri eller uppsåtligt tjänstefel.

4. Alla anspråk angående ansvar måste anmälas till BRIGHTANALYTICS inom två (2) veckor efter att skadan inträffade. Ett misslyckande med underrättelse kommer att lämna kravet utan resultat.

5. Båda parter måste skydda varandra från tredje parts anspråk som uppstår vid genomförandet av avtalet om dessa överträdelser inte kan hänföras till den andra parten. Denna skyddsplikt innefattar skyldigheten att informera och vidta alla nödvändiga åtgärder för att motbevisa anspråk men även gottgöra eventuella skador på grund av anspråket.

6. Slutanvändaren kommer att hålla BRIGHTANALYTICS skadeslös mot alla kostnader, utgifter, förluster och anspråk som görs mot BRIGHTANALYTICS till följd av eventuella intrång i tredje parts immateriella rättigheter som uppstår till följd av slutanvändarens obehöriga användning av applikationen enligt denna Avtal.

8 FORCE MAJEURE.

1. BRIGHTANALYTICS är inte skyldigt att fullgöra sina skyldigheter i händelse av force majeure. Force majeure avser varje situation där genomförandet av detta avtal helt eller delvis förhindras på grund av en situation som tidigare varit oförutsägbar eller, om förutsägbar, oöverstiglig. I så fall ska BRIGHTANALYTICS alla skyldigheter som härrör från detta avtal helt eller delvis avbrytas under den tid som force majeure-situationen pågår. BRIGHTANALYTICS ansvarar inte för några skador på grund av force majeure.

2. Båda parterna har rätt att säga upp detta avtal omedelbart, ensidigt och utan vidare genom ett rekommenderat brev, om force majeure är av bestående karaktär eller kvarstår i mer än nittio (90) dagar.

9 SEKRETESS.

1. BRIGHTANALYTICS samlar in personlig information vid genomförandet av detta avtal. Licenstagaren ger härmed uttryckligen sitt samtycke till att behandla de personuppgifter som samlas in vid köp och/eller aktivering av Applikationen. BRIGHTANALYTICS kommer endast att behandla denna personliga information för tillhandahållande av applikationen och ytterligare tjänster. BRIGHTANALYTICS har rätt att använda denna information för internt bruk, inklusive spridning av egen kommersiell och icke-kommersiell kommunikation. Ingen personlig information överförs till tredje part, förutom i de fall som tillåts enligt lag eller om BRIGHTANALYTICS är skyldigt genom domstolsbeslut. Varje handling för att behandla personlig information ska vara i överensstämmelse med tillämpliga lagstadgade bestämmelser (belgisk lag om skydd för privatlivet av den 8 december 1992, nedan kallad “Privacy Act”).

2. Licenstagaren är behörig som personuppgiftsansvarig i enlighet med integritetslagen eftersom han (indirekt) behandlar personuppgifter med hjälp av Applikationen. Licenstagaren bestämmer vilka uppgifter som kommer att behandlas via Applikationen, och dessa uppgifter kan inkludera tredje parts personuppgifter. Licenstagaren är följaktligen ansvarig för lagenligheten av behandlingen av dessa personuppgifter. BRIGHTANALYTICS är en ren databehandlare med avseende på bearbetningsoperationerna som beskrivs i denna klausul.

3. Licenstagaren har en laglig rätt att få tillgång till eller göra rättelse av personuppgifter, i enlighet med integritetslagen. Vidare har Licenstagaren rätt att motsätta sig användningen av hans personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I båda fallen behöver Licenstagaren utöva sin rätt genom en skriftlig, daterad och undertecknad begäran riktad till BRIGHTANALYTICS tillsammans med ett identitetsbevis (kopia av identitetskort). BRIGHTANALYTICS åtar sig att agera inom fem (5) arbetsdagar efter din begäran.

10 ÖVRIGA BESTÄMMELSER.

1. Att inte göra anspråk på en rättighet av en av parterna enligt detta avtal trots behörighet utgör inte ett avstående från rättigheter.

2. Den belgiska lagen är exklusivt tillämplig på detta avtal. Tillämpligheten av Wienkonventionen om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Alla tvister som uppstår från detta avtal och de relaterade avtalen kommer att överlämnas till den behöriga domstolen i det distrikt där BRIGHTANALYTICS är etablerat. Parterna har åtagit sig att lösa tvister så mycket som möjligt i ömsesidigt samtycke.

3. BRIGHTANALYTICS kan när som helst överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal till en tredje part. Denna tredje part kommer att vara ensam och fullt ansvarig för den fortsatta implementeringen av avtalet. Detta kan göras utan samtycke från Licenstagaren och Slutanvändarna och utan att ge upphov till någon ersättning.